Cách tăng tốc độ tải blog WordPress bằng cách sử dụng .htaccess

Tốc độ tải (load) blog là một phần thiết yếu của SEO. Nếu trang web của bạn mất nhiều thời gian để tải thì nó sẽ bị “xử phạt” bởi các công cụ tìm kiếm. Google phạt các trang web chậm bằng cách loại bỏ 20% lưu lượng tìm kiếm từ Google Search. Các công cụ tìm kiếm khác như YahooBing cũng phạt các trang web chậm bằng cách loại bỏ 15 – 20% lưu lượng truy cập từ tìm kiếm. Dưới đây là một số lời khuyên và thủ thuật với file .htaccess có thể giúp bạn trong việc cải thiện hiệu suất blog.
Bạn phải sử dụng các đoạn mã (code) chèn vào trong file .htaccess nằm trong thư mục gốc tài khoản hosting.
Lưu ý: Sao lưu file .htaccess của bạn trước khi tiến hành việc chỉnh sửa.
1. Sử dụng code dưới đây để cho phép cache trang web đối với các tập tin tĩnh như PHP, CSS và JS:
## EXPIRES CACHING ##
ExpiresActive On
ExpiresByType image/jpg "access 1 year"
ExpiresByType image/jpeg "access 1 year"
ExpiresByType image/gif "access 1 year"
ExpiresByType image/png "access 1 year"
ExpiresByType text/css "access 1 month"
ExpiresByType application/pdf "access 1 month"
ExpiresByType text/x-javascript "access 1 month"
ExpiresByType application/x-shockwave-flash "access 1 month"
ExpiresByType image/x-icon "access 1 year"
ExpiresDefault "access 2 days"
## EXPIRES CACHING ##
view rawhtaccess-caching hosted with ❤ by GitHub
2. Nén đầu ra (output) sử dụng Gzip. Đoạn code này sẽ giúp nén tất cả các file css, js, html trước khi gửi cho trình duyệt của khách truy cập với tính năng nén Gzip:
mod_gzip_on Yes
mod_gzip_dechunk Yes
mod_gzip_item_include file .(html?|txt|css|js|php|pl)$
mod_gzip_item_include handler ^cgi-script$
mod_gzip_item_include mime ^text/.*
mod_gzip_item_include mime ^application/x-javascript.*
mod_gzip_item_exclude mime ^image/.*
mod_gzip_item_exclude rspheader ^Content-Encoding:.*gzip.*
view rawhtaccess-gzip hosted with ❤ by GitHub
Lưu ý: Code này chỉ hoạt động nếu module mod Gzip được kích hoạt trong web hosting server của bạn.
3. Thêm đoạn code sau nếu web hosting server có hỗ trợ mod_deflate:
SetOutputFilter DEFLATE
SetEnvIfNoCase Request_URI
.(?:gif|jpe?g|png)$ no-gzip dont-vary
SetEnvIfNoCase Request_URI
.(?:exe|t?gz|zip|gz2|sit|rar)$ no-gzip dont-vary
view rawhtaccess-deflate hosted with ❤ by GitHub
4. Nếu mod_deflate không được hỗ trợ trong web hosting server của bạn, hãy sử dụng đoạn code này:
<FilesMatch ".(txt|html|htm|php)">
php_value output_handler ob_gzhandler
Hãy cho tôi biết liệu những giải pháp trên có giúp giảm thiểu tốc độ tải blog của bạn hay không? Nếu bạn có bất kỳ thủ thuật nào khác với file .htaccess, xin vui lòng chia sẻ nó với chúng tôi bằng cách sử dụng khung bình luận bên dưới.
Nguồn: ebooksvn.com

0 nhận xét:

Đăng nhận xét